रविवार, 15 नवंबर 2020

क्रिकेट क्रीडा संबंधी संस्कृत शब्दाः

🌹क्रिकेट क्रीडा संबंधी संस्कृत शब्दाः
क्रिकेट--कन्दुक क्रीडा
क्षिप्या -- पिच
अपकन्दुकम् -- वाइटबाल
अपवेध: --मिस(चूक)
अवक्षिप्तम् -- शार्टपिच
कन्दुकम् -- गेंद
गृहीत: -- कैच आऊट
स्तोभित: -- स्टम्पड
धाविन्नष्टम् -- रन आऊट
गेन्दित: -- बोल्ड
पादबाधा -- L B W
वेध: -- हिट
चतुष्कम् -- चौका
षटकम् --छक्का
धावनम् --रन
बल्ला --बैट
निर्णायक: -- अम्पायर
ब॒ल्लक: --बल्लेबाज
गेन्दक: -- गेन्दबाज
चक्रगेन्दक: -- स्पिनर
स्तोभरक्षक: -- विकेटकीपर
वन्धय-- मेडन
नोकन्दुकम् -- नोबाल
पर्यास: --ओवर
गेन्दनम्-- बालिंग
घातगेन्दु --बाऊंस
जिह्य -- बाउल
स्तोभ : -- स्टम्प
वीटिका -- गिल्ली 
वेध्यम् --  टारगेट
द्वारकम् -- विकेट
धावनम् --दौड

आचार्य प्रताप

कोई टिप्पणी नहीं:

संक्षिप्त समाचारः

१. राष्ट्रपतिः कोविन्दः प्रधानमन्त्री मोदी च सेनास्य वीरः सैनिकेभ्यः अभिवादनम् अकुरुताम्. २.कुशीनगरम् अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तनाय नीत्वा एयरल...